Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Физика
29.03.2017 г.
(28.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.06.2017 г. от 13:00 ч. във физична лаборатория № 3, ректорат.
28.06.2017 г.