Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автомобили, трактори и кари
ЕКИТ
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.
20.09.2017 г.