Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.
11.10.2017 г.