Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Биология на развитието
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.
10.10.2017 г.