Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Корпоративни финанси
Финанси и счетоводство
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.
09.10.2017 г.