Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: Когнитивна лингвистика и историческа граматика на английския език
Английска филология
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.
11.12.2017 г.
(26.03.2018 г.) от 10:30 ч. в аудитория № 322, ректорат.