Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия – Анализ на лекарствени вещества
Аналитична химия и компютърна химия
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.