Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Нова и най-нова обща история – История на религиите
История и археология
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.