Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Публична администрация
Управление и количествени методи в икономиката
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.