Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Гражданскоправни науки
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.