Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Компютърни мрежи и комуникации
Компютърни системи
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.