Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология
Химична технология
09.06.2017 г.
09.08.2017 г.