Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника – Анатомия и морфология на растенията
Ботаника и методика на обуч. по биология
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.
12.12.2017 г.
(18.01.2018 г.) от 15:30 ч. в аудитория № 14, Биологически факултет.