Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг - Реклама, Връзки с обществеността, Комуникационна политика
Маркетинг и международни икономически отношения
09.06.2017 г.
09.09.2017 г.