Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни системи
28.04.2017 г.
(21.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 21.06.2017 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
21.06.2017 г.