Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Биология на развитието
17.04.2017 г.
(23.05.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.05.2017 г. от 12:00 ч. в аудитория № 15 на Биологическия факултет.
23.05.2017 г.