Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
17.03.2017 г.
(11.05.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 11.05.2017 г. от 12:30 ч. в заседателна зала, ректорат.
11.05.2017 г.