Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Финанси и счетоводство
15.02.2017 г.
(17.05.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.05.2017 г. от 13:00 ч. в кабинет № 126, ректорат.
17.05.2017 г.