Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Икономически науки
15.03.2017 г.
(27.04.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.04.2017 г. от 11:00 ч. в кабинет № 126, ректорат.
27.04.2017 г.