Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Химична кинетика и катализ
Физикохимия
27.01.2017 г.
(20.04.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.04.2017 г. от 11:30 ч. в заседателна зала, ректорат.
20.04.2017 г.