Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Аналитична химия и компютърна химия
24.02.2017 г.
(21.04.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 21.04.2017 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
21.04.2017 г.