Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на околната среда
10.02.2017 г.
(16.03.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.03.2017 г. от 11:00 ч. в аудитория № 15 на Биологическия факултет.
16.03.2017 г.