Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Математически анализ
23.12.2016 г.
(17.02.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.02.2017 г. от 12:00 ч. в заседателната зала, нова сграда.
17.02.2017 г.