Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
17.12.2016 г.
(16.02.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.02.2017 г. от 12:30 ч. в заседателната зала, ректорат.
16.02.2017 г.