Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Обучение по математика, информатика и информационни технологии
21.12.2016 г.
(17.02.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.02.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала, нова сграда.
17.02.2017 г.