Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен немски език
Романистика и германистика
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
(27.03.2017 г.) Избрана за заемане на академичната длъжност "гл.асистент" - д-р Станислава Петкова Илиева
27.03.2017 г.