Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика (за нуждите на ФМИ)
Софтуерни технологии
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
01.03.2017 г.