Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Аналитична химия и компютърна химия
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
07.03.2017 г.