Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Оптика, атомна и теоретична физика
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
07.03.2017 г.