Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Историография
История и археология
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
06.03.2017 г.