Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Испански език - лексикология на съвременния испански език
Романистика и германистика
25.11.2016 г.
25.01.2017 г.
09.05.2017 г.
(25.10.2017 г.) от 16:30 ч. в аудитория № 4, ректорат.