Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тримесечни отчети на редовните докторанти

      Редовните докторанти във всички факултети трябва да представят периодично поредните тримесечни отчети за работата си по индивидуалните учебни планове, най-късно до десето число от следващия период, за да могат да се обобщят с доклад от декана на съответния факултет и да се представят до петнадесето число на месеца в отдел "Развитие на академичния състав и докторантури".


08.09.2014

Всички съобщения