Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Относно публикуването на рецензии и становища в интернет

           Рецензиите и становищата по приключващите процедури за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени се представят по три екземпляра на хартиен носител с подписи от членовете на научните журита и на електронен носител (един брой) без подписи. Авторефератът на дисертационния труд трябва да се добави в диска при процедурите за научни степени и да се уточнят: датата на първото заседание на научното жури и дата, час и място на откритото заключително заседание. При процедурите за академични длъжности в диска трябва да се добавят анотациите на научните трудове, с които участва всеки кандидат. Рецензиите и становищата по процедурите се представят от председателите на научните журита за публикуване в интернет, не по-късно от 14 дни преди заключителните заседания.


02.09.2014

Всички съобщения