Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Относно организацията за обявяването на конкурси за заемане на академичните длъжности "професор", "доцент", "главен асистент"

Решение: АС приема следните предложения на отдел РАСД:

1. Факултетните съвети представят в отдел РАСД за утвърждаване от АС обобщени заявки за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности два пъти годишно - до 30.04 всяка година за конкурсната сесия през месец юни и до 15.10. всяка година за конкурсната сесия през месец ноември.

2. Факултетните съвети преценяват необходимостта от обявяването на всеки един от заявените конкурси с аргументирано предложение (реализиран прием на студенти по специалности, напуснали, пенсиониращи се преподаватели и др.). Приетото съотношение 1:2:3 на заемащите академичните длъжности професор:доцент:главен асистент да се разглежда и прилага по факултети (филиали в Смолян и Кърджали и Технически колеж в Смолян).

3. Предложениеята на факултетните съвети и съпътстващата ги документация в частта, в която не са били гласувани от АС, се връщат в съответния факултет (филиал, ТК) за ново разглеждане и евентуално представяне на следващата конкурсна сесия. (Протокол 5/23.11.2015 година)

 


04.12.2015

Всички съобщения

Относно организацията за обявяването на конкурси за заемане на академичните длъжности "професор", "доцент", "главен асистент" 04.12.2015
Променена бланка на граждански договор 10.09.2015
Стипендии 01.04.2015
Тримесечни отчети на редовните докторанти 08.09.2014
Относно публикуването на рецензии и становища в интернет 02.09.2014
Изпит по английски език 23.04.2014
Индивидуални учебни планове 31.03.2014