Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 7 от 7 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление – Управление на човешките ресурси
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финансови пазари и финансови инструменти
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Некласическа философска логика
Катедра: Философия
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Изчислителна математика
Катедра: Приложна математика и моделиране
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26
Доцент - 1 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство: технологични модели на преподаването по инструмент – акордеон
Катедра: Музика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
26