Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 11 от 11 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
52
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Икономическа политика
Катедра: Икономически науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
52
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
Забележка: за нуждите на Филиала в Кърджали
52
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг – Комуникационна политика
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
52
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
52
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
52
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Маркетинг – Маркетингови изследвания
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
52
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Режещи инструменти
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
22
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
22
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера - просвета, наука
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
22
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.)
22