Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 6 от 6 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Историография
Катедра: История и археология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика (за нуждите на ФИСН)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика (за нуждите на ФМИ)
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4
Главен асистент - 2 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Оптика, атомна и теоретична физика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен немски език
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)
4