Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 11 от 11 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Катедра: Теология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Микроикономика и Макроикономика
Катедра: Икономически науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
85
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – юридически английски език
Катедра: Теория и история на правото
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Главен асистент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: ЕКИТ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен немски език
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
Забележка: за нуждите на Филиал – гр. Смолян
55
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Катедра: Славистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Формална и философска логика
Катедра: Философия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Атомна и ядрена физика
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.)
55